Avreglerad bilbesiktning – hur blev det?

Sedan 1 juli 2010 är den svenska fordonsbesiktningsmarknaden avreglerad. Detta betyder att även privata aktörer har rätt att utföra besiktningar av bilar. Inför denna reform fanns en oro över att priserna för besiktning skulle öka i glesbygden, och att antalet besiktningsstationer skulle bli färre.

Nu har Transportstyrelsen presenterat en rapport, Fordonsbesiktningsmarknaden 2013. Det är naturligtvis många, både de som var positiva till avregleringen och de som var mer avogt inställda, som är spända på resultatet.

Det man kan säga är att avregleringen, eller omregleringen som Transportstyrelsen väljer att kalla den, inte har fått några genomgripande konsekvenser, åtminstone inte ännu. Några radikala försämringar har inte märkts av, men samtidigt återstår det enligt rapporten en hel del innan marknaden för fordonsbesiktningar fungerar lika bra som på andra områden. Konkurrensen måste öka, och det måste bli lättare även för de som bor i glesbygden att välja vilket företag som ska utföra besiktningen.

Totalt har antalet besiktningsstationer ökat från 270 till 314 stycken. På detta sätt har tillgängligheten ökat. Däremot har öppettiderna under kvällar och helger minskat. Priserna för en bilbesiktning har också ökat, men inte mest i glesbygden, vilket många befarade. Det är i stället i storstäderna som priserna har ökat mest. För personbilar har priset ökat med i snitt 13 %. Någon teknikutveckling som berättigar prisökningen har dock inte skett.

Det danska exemplet

Ett land som tjänat som förebild för den svenska omregleringen är Danmark. Där privatiserades marknaden för efterkontroller 2004, och för fullständiga besiktningar året därpå. Där har man gått från en statlig aktör till 55 privata företag som utför besiktningar och efterkontroller. Den danska Trafikstyrelsen har också sett att konkurrensen ökat i fråga om öppettider, service och pris.

Men frågan är om det är relevant att jämföra Sverige med Danmark i detta sammanhang. Befolkningstätheten i vårt södra grannland är 130 invånare per kvadratkilometer, i Sverige är den endast 21 invånare per kvadratkilometer. Danmark har med andra ord inte särskilt mycket glesbygd, i svensk bemärkelse.